Kategoria: Media i władza

WIZJA CZŁOWIEKA

Warto przypomnieć, że kultura przestaje być kulturą, jeżeli uwłacza godności człowieka… Propaguje bowiem sprymityzowaną wizję człowieka, którego główne działanie koncentruje się na aktywności seksual­nej. A estetyka ma także powiązanie z etyką, jak prawdziwe piękno z

WIERNOŚĆ MAŁŻEŃSKA

Wierność małżeńska – takie pojęcia nie przechodzą przez usta nawet „oświeconym” katolikom. Temat nie istnieje, ani w mediach, ani na rynku wydawniczym. Natomiast media, zwłaszcza tele­wizja importuje z Zachodu specjalne święta dla zakochanych tzw. „walentynki”.

KOŚCIÓŁ KATOLICKI – PRZESZKODĄ W CYWILIZACJI

Przez cale wieki religia była ludziom potrzebna jak codzienny pokarm. W ostatnich stuleciach pozwolili sobie wmówić, że religia okrada ich z wolności. Tajemnice wiary ograniczają ich inteligencję. Pozwolili sobie wmówić, że w niedalekiej przyszłości zostanie

RELIGIA W POLITYCE

W tej polityce – jaki Bóg, jaka religia? – biorą udział również, może przede wszystkim, media. W publikacji: „Bóg i religia w prasie laickiej w latach 1989-92” ks. A. Siemieniewski stwierdza: „Bóg ”, który pojawia

RODOWÓD NOWEGO ANTYKATOLICYZMU

Problem ten pomógł zobaczyć George Weigel, filozof i teolog amerykański. Napisał artykuł: „Nowy antykatolicyzm”, opublikował go w czasopiśmie „Commenfray” (czerwiec 1992 r.). Czasopismo wydawane jest przez Komitet Żydów Amerykań­skich. Artykuł G. Weigla przedstawił Jan Bilewicz

AMERYKANIZM

Amerykanizm i protes­tantyzm stały się syndromem ludzi Nowego Kontynentu. Nowego antykatolicyzmu – pisze G. Weigel – nie należy rozumieć jako świeckiej formy starej protestanckiej pogardy dla Rzymu, ale jako istotny czynnik radykalnej kampanii zmierzającej do

O ŹRÓDŁACH POLSKIEGO LAICYZMU

Chrystus i Maryja – są oni korzeniami dziejów Polski i Polaków. Stereotyp Polak-katolik funkcjonował przez stulecia. Bóg, honor i Ojczyzna – wpisane były w dzieje walk o suweren­ność narodową. Czy nagle to wszystko zdmuchnął wiatr

POLITYKA KOŚCIOŁA

Na czym polega owa samobójcza polityka Kościoła katolickiego według Schaffa, próbuje to zobaczyć i ukazać ks. E. Weron. Według Schaffa Kościół katolicki patronuje obecnie najbardziej reakcyj­nym faszystowskim siłom w naszym kraju. Ma tutaj na myśli

WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE W MEDIACH

Uchwalony w kwietniu 1993 roku dzięki Senatowi zapis gwarantujący respektowanie w mediach chrześcijańskiego systemu wartości wywołał burzę. A. Schaff miał „rację” – chrześ­cijańskie wartości są „zagrożeniem” dla III Rzeczpospolitej. Lewica stara się podtrzymać odziedziczony po

ZAPIS O WARTOŚCIACH

Zapis o „wartościach chrześcijań­skich” jest w polskich mediach nie tylko niezboczeńców jako swego rodzaju godnego życzliwego zaintere­sowania sposobu na życie. respektowany, ale szczególnie naruszany. 2 października 1993 r. w programie satyrycznym „Polskie ZOO” miała miejsce

UNIWERSALNE ZASADY ETYKI

Uniwersalne zasady etyki chrześcijańskiej, które znalazły się w zapisie ustawy o systemie oświaty z 7.09.91 r. też były i są terenem walki o to – jaki będzie człowiek. Ten zapis zdaniem lewicowych polityków wszedł do

KOŚCIÓŁ KATOLICKI – ZAMIAST PZPR

Metoda fałszywych analogii ma szczególne wzięcie w mediach i polityce. Stosuje się analogię pomiędzy ugrupowaniami czy partiami politycznymi. Może to być zrozumiałe. Ale nawet i w tych przypadkach analogia może być zawodna. Wniosko­wanie przez analogię